data privacy

Deze gegevensbeschermingsverklaring licht u de aard, de omvang en het doel toe van de verwerking van persoonlijke gegevens (hierna "gegevens" genoemd) binnen ons onlineaanbod en de bijbehorende websites, functies en inhoud alsmede externe online aanwezigheden, zoals ons social media-profiel. (hierna gezamenlijk "onlineaanbod" genoemd). Met betrekking tot de gebruikte termen, zoals "persoonsgegevens" of hun "verwerking", verwijzen wij naar de definities in Art. 4 van de basisbeschikking gegevensbescherming (DSGVO).


Verantwoordelijke persoon:


DER KREIS Nederland B.V.
Postbus 361
8000 AJ Zwolle
KvK nr.: 05064678

Soorten verwerkte gegevens:
☒ Inventarisgegevens (bijvoorbeeld namen, adressen)
☒ contactgegevens (bv. e-mail)
☒ Inhoudgegevens (bv. tekstinvoer, foto's)
☒ gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden)
☒ Metacommunicatiegegevens (bv. informatie over het apparaat, IP-adressen).

 
Doel van de verwerking:
☒ Terbeschikkingstelling van het onlineaanbod, de inhoud en de functies ervan.
☒ Reactie op contactverzoeken en communicatie met gebruikers
☒ Marketing, reclame en marktonderzoek
☒ Veiligheidsmaatregelen

1. gezaghebbende rechtsgrondslagen

Overeenkomstig Art. 13 DSGVO, informeren wij u over de rechtsgrondslag van onze gegevensverwerking. Als de rechtsgrondslag niet in de gegevensbeschermingsverklaring wordt vermeld, is het volgende van toepassing: De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is artikel. 6 alinea. 1 lit. a en Art. 7 DSGVO, de rechtsgrondslag voor de behandeling van de uitvoering van onze diensten, de uitvoering van contractuele maatregelen en de beantwoording van vragen is art. 6 alinea. 1 lit. b DSGVO, is Art. 6 alinea. 1 lit. c DSGVO, en de rechtsgrondslag voor verwerking ter bescherming van onze legitieme belangen is artikel. 6 alinea. 1 lit. f DSGVO. Indien de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient artikel 6, lid 1, onder d), van het DSGVO als rechtsgrondslag.

2 Wijzigingen en updates van het privacybeleid
Wij verzoeken u om u regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van onze verklaring inzake gegevensbescherming. Wij zullen de privacyverklaring aanpassen zodra wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. Wij zullen u informeren zodra de wijzigingen uw medewerking (bijv. toestemming) of een andere individuele kennisgeving vereisen.

3. veiligheidsmaatregelen
3.1. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een beschermingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op het risico, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, omvang, omstandigheden en doeleinden van de verwerking, alsmede met de verschillende waarschijnlijkheid dat het risico zich voordoet en de ernst ervan voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, overeenkomstig artikel. 32 DSGVO. Deze maatregelen omvatten in het bijzonder het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door controle op de fysieke toegang tot de gegevens, alsmede op de toegang, de opneming, de bekendmaking, de beschikbaarheidsbeveiliging en de scheiding ervan. Bovendien hebben we procedures vastgesteld om de uitoefening van de rechten van betrokkenen, de verwijdering van gegevens en de reactie op het in gevaar brengen van gegevens te waarborgen. Bovendien houden wij reeds rekening met de bescherming van persoonsgegevens bij de ontwikkeling of selectie van hard- en software en procedures waarbij, conform het principe van de gegevensbescherming, technische ontwerpvoorschriften en voorschriften ter bescherming van persoonsgegevens in acht worden genomen (art. 25 DSGVO).

3.2 De veiligheidsmaatregelen omvatten in het bijzonder de versleutelde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze server.

4. de samenwerking met de contractverwerkers en met derden
4.1 Indien wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en ondernemingen (contractverwerkers of derden) bekendmaken, aan hen doorgeven of anderszins toegang tot de gegevens verlenen, geschiedt dit uitsluitend op basis van een wettelijke toestemming (bijvoorbeeld indien voor de uitvoering van het contract op grond van Art. 6 alinea. 1 lit. b DSGVO), indien u hiermee heeft ingestemd, indien een wettelijke verplichting hierin voorziet of op grond van onze legitieme belangen (bijv. bij het gebruik van agenten, webhosts, etc.).

4.2 Indien wij op grond van een zogenaamde "orderverwerkingsovereenkomst" de verwerking van gegevens aan derden opdragen, geschiedt dit op grond van Art. 28 DSGVO.

5. doorgifte naar derde landen
Als wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of als dit gebeurt in het kader van het gebruik van diensten van derden of openbaarmaking of overdracht van gegevens aan derden, dan gebeurt dit alleen als dit gebeurt voor de nakoming van onze (pre)contractuele verplichtingen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Behoudens wettelijke of contractuele toestemmingen, verwerken of laten wij de gegevens alleen in een derde land achter als de speciale vereisten van Art. 44 e.v. Proces DSGVO. Dit betekent bijvoorbeeld dat de verwerking wordt uitgevoerd op basis van bijzondere garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met dat van de EU (bv. voor de VS door het "privacyscherm") of de naleving van officieel erkende bijzondere contractuele verplichtingen (de zogenaamde "modelcontractbepalingen").

6. de rechten van de betrokkenen
6.1 U heeft het recht om bevestiging te vragen of de betreffende gegevens worden verwerkt en om informatie over deze gegevens alsmede nadere informatie en een kopie van de gegevens te vragen conform Art. 15 DSGVO.

6.2 U heeft dienovereenkomstig. Conform artikel 16 van het DSBER heeft u het recht om de invulling van uw gegevens of de verbetering van uw onjuiste gegevens te vragen.

6.3 Naar Art. 17 DSGVO, heeft u het recht om te eisen dat relevante gegevens onmiddellijk worden verwijderd of, als alternatief, om een beperking te eisen op de verwerking van de gegevens in overeenstemming met Art. 18 DSGVO.

6.4 U heeft het recht te verlangen dat de door u aan ons verstrekte gegevens die op u betrekking hebben, worden ontvangen in overeenstemming met Art. 20 DSGVO en om toezending aan andere verantwoordelijke personen te verzoeken.

6.5 Volgens Art. 77 DSGVO heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder.
 
7. Recht op herroeping
U heeft het recht om verleende toestemmingen op grond van Art. 7 alinea 3 DSGVO met werking voor de toekomst.

8. recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van de gegevens die op u betrekking hebben conform Art. 21 DSGVO op elk moment. Dit bezwaar kan met name worden ingediend tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden.

9 Cookies en recht van bezwaar in directe reclame

We maken gebruik van tijdelijke en permanente cookies, d.w.z. kleine bestanden die worden opgeslagen op de apparaten van de gebruiker. Cookies worden deels gebruikt voor veiligheidsdoeleinden of zijn nodig voor de werking van ons online aanbod (bijvoorbeeld voor de presentatie van de website) of om de beslissing van de gebruiker op te slaan bij het bevestigen van de cookie banner. Bovendien gebruiken wij of onze technologiepartners cookies om het bereik te meten en voor marketingdoeleinden, waarover de gebruikers in de loop van de gegevensbeschermingsverklaring zullen worden geïnformeerd.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketing doeleinden kan voor veel van de diensten, in het bijzonder in het geval van tracking, via de US site www.aboutads.info/choices/ of de EU site www.youronlinechoices.com. worden gemeld. Bovendien kan het opslaan van cookies worden voorkomen door ze te deactiveren in de browserinstellingen. Houd er rekening mee dat in dit geval niet alle functies van deze online aanbieding kunnen worden gebruikt.

10. verwijdering van gegevens
10.1 De door ons verwerkte gegevens worden verwijderd of de verwerking ervan beperkt conform de artikelen 17 en 18 DSGVO. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze verklaring van gegevensbescherming, zullen de door ons opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen. Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, is de verwerking ervan beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

10.2 Overeenkomstig de wettelijke voorschriften worden de gegevens met name gedurende zes jaar bewaard overeenkomstig § 257 (1) HGB (handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarrekeningen, handelsletters, boekhoudkundige bescheiden enz.

11. contact / vragen
11.1 Bij contact met ons (via contactformulier of e-mail) worden de gebruikersgegevens verwerkt voor de verwerking van de contactaanvraag en de behandeling daarvan in overeenstemming met Art. 6 Punt 1 lit. b) DSGVO.

11.2 Gebruikersgegevens kunnen worden opgeslagen in ons systeem voor relatiebeheer ("CRM-systeem").

11.3 Wij verwijderen de verzoeken als deze niet langer nodig zijn. We evalueren de noodzaak om de twee jaar. In het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen vindt de schrapping plaats na afloop van de bewaarplicht (einde handelsrecht (6 jaar) en belastingrecht (10 jaar)).

12. verzameling van toegangsgegevens en logbestanden
12.1 Op grond van onze gerechtvaardigde belangen in de zin van art. 6 alinea. 1 lit. f. DSGVO-gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde server-logbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de opgeroepen website, bestand, datum en tijd van de oproep, overgedragen datavolume, melding van een geslaagde oproep, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, verwijzer-URL (de eerder bezochte pagina), IP-adres en de aanvragende provider.

12.2 Logbestandinformatie wordt om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld om misbruik of fraude op te sporen) gedurende een bepaalde periode opgeslagen en vervolgens verwijderd. Gegevens waarvan de verdere opslag noodzakelijk is voor de bewijsvoering, mogen niet worden gewist totdat het incident in kwestie definitief is opgehelderd.

13. onlineaanwezigheid in sociale media
13.1 Wij handhaven ons op basis van onze gerechtvaardigde belangen in de zin van Art. 6 alinea. 1 lit. f. DSGVO online presentaties binnen sociale netwerken en platforms om te communiceren met de klanten, geïnteresseerden en gebruikers die er actief zijn en hen te informeren over onze diensten. Bij de toegang tot de respectieve netwerken en platforms zijn de algemene voorwaarden en de richtlijnen voor gegevensverwerking van hun respectieve exploitanten van toepassing.

13.2. Tenzij anders vermeld in onze verklaring over gegevensbescherming, verwerken wij de gegevens van gebruikers zolang zij met ons communiceren binnen de sociale netwerken en platforms, bijvoorbeeld door artikelen op onze websites te schrijven of ons berichten te sturen.

14. koekjes & waaiermeting
14.1 Cookies zijn informatie die van onze webserver of webservers van derden naar de webbrowser van de gebruiker wordt overgebracht en daar wordt opgeslagen om later te kunnen worden opgehaald. Cookies kunnen kleine bestanden of andere vormen van informatieopslag zijn.

14.2 Wij maken gebruik van "sessiecookies", die alleen voor de duur van uw huidige bezoek op onze website worden opgeslagen (bijv. om de opslag van uw inlogstatus en daarmee het gebruik van onze website mogelijk te maken). Een willekeurig gegenereerd uniek identificatienummer, een zogenaamde sessie-ID, wordt opgeslagen in een sessiecookie. Een cookie bevat ook informatie over de herkomst en de opslagtermijn. Deze cookies kunnen geen andere gegevens opslaan. Sessiecookies worden bijvoorbeeld verwijderd wanneer u klaar bent met het gebruik van ons onlineaanbod en u uitlogt of uw browser afsluit.

14.3 De gebruikers zullen worden geïnformeerd over het gebruik van cookies in het kader van de pseudoniemmeting in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring.

14.4. Indien gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen in de systeeminstellingen van de browser worden verwijderd. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

14.5 U kunt zich afmelden voor het gebruik van cookies voor bereikmetings- en promotiedoeleinden via de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) en daarnaast de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

15. bereikanalyse met Matomo (voorheen PIWIK)
15.1 In het kader van de waaieranalyse van Matomo, op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van Art. 6 alinea. 1 lit. f. DSGVO) verwerkt de volgende gegevens: het type browser en de versie die u gebruikt, het besturingssysteem dat u gebruikt, uw land van herkomst, datum en tijd van de serveraanvraag, het aantal bezoeken, de tijd die u op de website hebt doorgebracht en de externe links die u aanklikt. Het IP-adres van de gebruikers wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.

15.2 Matomo maakt gebruik van cookies die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van ons online aanbod door de gebruiker mogelijk maken. Uit de verwerkte gegevens kunnen pseudonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt. De cookies worden één week bewaard. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt alleen opgeslagen op onze server en niet doorgegeven aan derden.

15.3 Gebruikers kunnen te allen tijde bezwaar maken tegen de geanonimiseerde gegevensverzameling door het Matomo programma met effect voor de toekomst. In dit geval wordt er een zogenaamde opt-out cookie opgeslagen in uw browser, wat betekent dat Matomo geen sessiegegevens meer verzamelt. Als gebruikers hun cookies wissen, betekent dit echter dat de opt-out-cookie ook wordt verwijderd en daarom opnieuw door de gebruikers moet worden geactiveerd. Als u niet wilt dat Matomo uw bezoek aan deze website volgt, schakelt u het selectievakje hieronder uit.

16. integratie van diensten en inhoud van derden
16.1 Wij stellen binnen ons online aanbod vast op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van Art. 6 alinea. 1 lit. f. DSGVO) inhoud of dienstenaanbod van derden om hun inhoud en diensten, zoals video's of lettertypen (hierna uniform aangeduid als "inhoud") op te nemen. Dit veronderstelt altijd dat de derde aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruikers waarnemen, omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browser zouden kunnen sturen. Daarom is voor de weergave van deze inhoud het IP-adres vereist. We stellen alles in het werk om alleen die inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken voor de levering van de inhoud.

Externe aanbieders kunnen voor statistische of marketingdoeleinden ook gebruik maken van zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als "web beacons"). Pixel tags" kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina's van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijden en andere informatie over het gebruik van ons online aanbod, en kan worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

16.2 In de volgende presentatie wordt een overzicht gegeven van de externe aanbieders en hun inhoud, samen met links naar hun gegevensbeschermingsverklaringen, die meer informatie bevatten over de verwerking van gegevens en, in sommige gevallen die hier al zijn genoemd, bezwaarmogelijkheden (de zogenaamde "opt-out"):
Kaarten van de "Google Maps"-dienst, geleverd door Google LLC, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacybeleid: www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: www.google.com/settings/ads/.
Video's van het YouTube-platform van externe provider Google LLC, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacybeleid: beleid.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

17. toepassing

17.1. Geef ons bij het indienen van een sollicitatie per e-mail uw gegevens (bijv. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) en, indien van toepassing, nadere gegevens en informatie (bijv. over uw cv of kwalificaties) en sollicitatiestukken (bijv. getuigschriften).

17.2 Alle persoonsgegevens, -informatie en -documenten worden uitsluitend verzameld, opgeslagen en gebruikt voor doeleinden in verband met het verzamelen en verwerken van de aanvraag, inclusief, indien van toepassing, het voorbereiden van een dienstverband.

17.3. In het geval van een aanvraag worden uw gegevens, informatie en documenten 6 maanden na ontvangst van de aanvraag verwijderd. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, blijven de door u verstrekte gegevens overeenkomstig de wettelijke bepalingen in het kader van de arbeidsverhouding worden gebruikt. Als de aanvrager hiermee instemt, bewaren wij de gegevens van de aanvrager voor maximaal 2 jaar.

17.4 Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over dit onderwerp, stuur dan een e-mail naar: info@derkreis.nl

Boot: 25.05.2018